JezusLeeft Lier Gebouwsmall

Pinkstergemeente Jezus Leeft
Leopoldplein 24 ,
2500 Lier . 

 

 

 


(Nabij station Lier )   kaart

 WS JezusLeeft Lier LiggingJPG

 

Wij willen een open gemeenschap zijn waarin mensen van verschillende leeftijden en achtergronden in alle vrijheid kunnen kennismaken met het christelijk geloof en met Jezus Christus in het bijzonder.

Verder willen we door onze activiteiten bouwstenen aanreiken om te helpen dit christelijk geloof op een bijbelse basis te beleven en te ontwikkelen.

Hierdoor zal ieders persoonlijkheid opgebouwd kunnen worden en relationele eigenschappen versterkt kunnen worden.

Concreet betekent dit dat we samen kerk of gemeente zijn; enerzijds aangepast aan onze tijd en samenleving en anderzijds naar het beeld van de vroeg christelijke kerk zoals beschreven in het bijbelboek Handelingen.

Daarom sporen we dan ook mensen aan (naar Handelingen 2 vers 38 en 39) om zich te bekeren en een nieuw leven met Jezus te beginnen. Zij kunnen zich laten dopen, de belofte van de Heilige Geest ontvangen en een christelijk leven ontwikkelen.

We leggen daarom ook (naar Handelingen 2 vers 42) de nadruk op:

 • een aangepast christelijk onderwijs aanbieden;

 • samen een open, eerlijke en hechte gemeenschap zijn;

 • evenzeer open en eerlijk zijn in verlangen naar God;

 • een gebedsleven, in zijn diverse vormen, ontwikkelen.

Dit doel zal, net zoals in Handelingen, enkel door Gods bevestigende aanwezigheid en onder de zalving van de Heilige Geest worden bereikt.

We willen dan ook een kerk of gemeente zijn waarin en waardoor God zich, in zijn wonderbaar en genadig handelen, kan tonen.

Het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (VVP) is het samenwerkings-verband waarvan we lid zijn. Het VVP raakt de zelfstandigheid van de aangesloten gemeenten niet, maar levert naast de belangrijke broederlijke contacten een aantal praktische mogelijkheden. Zo worden er kinder-, tiener- en jeugdkampen georganiseerd en de jaarlijkse Ontmoetingsdag op 11 november. Vlaanders is het VVP-tijdschrift. Mede via VVP zijn er contacten en banden met buitenlandse Pinksterkerken, met Belgische Protestants-evangelische kerken en met de overheid. De gemeente behoort officieel tot de protestants-evangelische eredienst in België (ARPEE, Autonome Raad van Protestants-Evangelische kerken).

Een infobrochure met adressenlijst van de VVP-gemeenten kan worden besteld.

Onze structuur trachten we te richten naar het Bijbels model met ambten (oudsten en diakenen) en met bedieningen, maar vooral met ieders betrokkenheid of ‘het priesterschap van alle gelovigen’. Gelijktijdig trachten we een structuur te creëren die praktisch is: ruimte geven voor ieders medewerking, verantwoordelijkheden verdelen, een kerngroep vormen die ook aan beleid en visie werkt, eindverantwoordelijken voor deelgebieden aanstellen.

Concreet betekent dat op dit ogenblik:

 • ieder kan zich beschikbaar stellen om naar zijn talenten en bekwaamheden ingeschakeld te worden;

 • ieder is welkom op de gemeentevergaderingen;

 • verschillende mensen dragen verantwoordelijkheid voor een deelgebied van de gemeente (zie lijst beschrijving van activiteiten). Zij doen dit in overleg met de oudsten.

Onze financies komen van vrijwillige bijdragen van de leden. Bijbels onderwijs over ‘geven’ kan en hoort gegeven te worden, maar de nadruk ligt inderdaad op de vrijwilligheid. De bijdragen kunnen op zondag in de daarvoor voorziene ‘bus’ gedeponeerd worden of op de bankrekening (zie hoofdstuk ‘Praktisch’) gestort worden.

De financies worden door een vzw (Jezus Leeft vzw) beheerd en het financieel jaarverslag wordt bekend gemaakt aan de gemeente. Naast de gelden die nodig zijn voor het functioneren van de eigen gemeente, wordt meer dan 20% van de inkomsten geschonken aan zendingsprojecten in het buitenland.

We onderschrijven diverse traditionele christelijke geloofsbelijdenissen en specifieke Pinkster-geloofsbelijdenissen, maar schrijven toch ook onze eigen belijdenis die dienstig moet zijn in onze tijd en in onze samenleving. Geloven heeft immers enerzijds een traditioneel karakter, en anderzijds zoekt geloven voortdurend zijn vorm in een veranderende samenleving. We vinden ons terug in de vroeg-christelijke, in de protestantse en in de Pinkster / Charismatische geloofsbeleving.

Elk mens is, naar het beeld van God geschapen een uniek persoon, die alle waardering en respect toekomt en die zich in alle vrijheid ten volle moet kunnen ontplooien.

De mens is verantwoordelijk t.o.v. zijn medemens en t.o.v. God.

God heeft er steeds voor geijverd om de mens in harmonie en eenheid met Hem en met zijn medemens te laten leven. Daar de mens deze harmonie vaak verbreekt, is God in zijn genadig handelen volkomen mens geworden in Jezus, de Christus die verrezen is. God toont zich nog steeds in deze wereld.

Geloof in Jezus (‘God redt’), de Christus (de Gezalfde, de Messias) geeft niet alleen zinvolle visies op belangrijke levensthema’s en draagt niet alleen bij tot de ontplooiing van het individu, maar leidt ook tot een harmonieus leven in relatie met God en met anderen. Jezus schenkt eeuwig leven.

De Heilige Geest wordt aan de gelovige, die daarom vraagt, gegeven omdat de christen Gods aanwezigheid voortdurend nodig heeft. De doop in de Heilige Geest maakt een krachtigere werking van de Geest mogelijk. De Heilige Geest geeft aan de christen de nodige steun (met zijn aanwezigheid, vruchten, gaven en bedieningen) om hem persoonlijk op te bouwen en om hem bij te staan bij het dienen van anderen en bij het vervullen van zijn opdracht.

De ontmoeting met andere christenen en persoonlijk gebed en bezinning leveren de nodige steun, stimulans en dynamiek voor de verrijking, de verdieping en de groei van het (geloofs)leven. Elke gelovige is een priester en samen wordt het lichaam van Christus (kerk/gemeente) gevormd.

Eenheid onder christenen en respect voor andersdenkenden moeten worden gezocht en komen de geloofwaardigheid van het christendom ten goede.

Het evangelie, de blijde boodschap die voor ieder relevant is, hoort als vanzelfsprekend met daden en woorden te worden uitgedragen.

De Bijbel, die Gods omgaan met de mens en de omgang van mensen met God beschrijft, is belangrijk en noodzakelijk voor het begrijpen en de toepassing van het christelijk geloof en heeft tevens het hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven.

Hoe we iets doen vinden we even belangrijk als wat we doen. Niet alleen onze doelstellingen zijn dus belangrijk, maar ook onze methodes. Daarom zijn volgende basisprincipes uiterst belangrijk en willen we deze ook ten volle respecteren.

We maken gebruik van de Bijbel als geschreven bron voor ons handelen. Bijbels gefundeerd onderwijs, de Bijbel steeds met een open geest onderzoeken, krijgt een belangrijke plaats. Het juist omgaan met de Bijbel is hierbij zeer belangrijk daar het verkeerd gebruik maken van de Bijbel, zowel christenen van elkaar heeft verwijderd als mensen van het christelijk geloof heeft afgehouden. Dit staat natuurlijk haaks op de bedoeling en ontstaan van de Bijbel. De Bijbel wil immers mensen bij God en bij elkaar brengen!

Onderwijs in de gemeente moet dus op deze eenheid gericht zijn en ook bruggen naar de nog-niet-gelovigen en naar de niet-meer-gelovigen bouwen.

Eenheid met God staat natuurlijk centraal. Voor zang en gebed (lofprijs, aanbidding, meditatie, voorbede) moeten gelegenheden in alle vrijheid gegeven worden. Ruimte voor de werking van de Heilige Geest, die gemeenschap met God geeft, is hierbij noodzakelijk. Verlangen naar God moet als voorbeeld getoond en aangemoedigd worden. Spontaniteit is belangrijk, aanmoediging kan nodig zijn, maar voor dwang en manipulatie mag geen enkele plaats zijn. Eenheid met God is alleen mogelijk als er ook eenheid met elkaar is.

Eenheid met elkaar, samen een ware gemeenschap zijn, moet steeds nagestreefd worden en mag door niets in het gedrang komen. Hiertoe worden activiteiten georganiseerd en wordt er over de algemene sfeer gewaakt. Een uitnodigende, open en dienende houding naar elkaar toe moet steeds worden gestimuleerd.

Elk persoon, in en buiten de gemeenschap, is uniek en belangrijk en heeft recht op aandacht en moet dan ook zonder enig onderscheid worden gerespecteerd in zijn eigenheid en vrijheid. Het bemoedigen van de ander is van onschatbare waarde en kan door positieve bekrachtiging gebeuren.

Er wordt steeds naar mogelijkheden gezocht, waardoor ieder zijn of haar talenten en bedieningen kan ontdekken en in een juiste houding kan ontwikkelen.

Wie is Jezus volgens U? 

 • de meest uitgesproken persoonlijkheid aller tijden?
 • de grootste leider?
 • de grootste leraar?
 • wie heeft het meest voor de mensheid gedaan?
 • wie heeft het meest heilig geleefd?

Welk deel van de wereld u ook bezoekt. Met welke mensen u ook spreekt. Van welke godsdienstige overtuiging men ook is. Hoe toegewijd ook aan zijn eigen godsdienst. Als men iets weet van de geschiedenis, dan moet men toegeven dat er nooit iemand als Jezus van Nazareth heeft geleefd. Hij is de meest unieke persoon van alle tijden.

Jezus heeft de loop van de geschiedenis veranderd. Zelfs de datum van ons dagblad geeft aan dat Jezus van Nazareth zo'n 2000 jaar geleden op deze aarde heeft geleefd.

                                       Anonieme begeleiding: aanmelden via deze link

                                       Volledig aanbod van cursussen via de homepage

Cookies

<><